Warunki przetwarzania danych osobowych

Warunki przetwarzania danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
klientów łącznie z potencjalnymi klientami

Ponieważ bardzo sobie cenimy lojalność Państwa, naszych klientów, to pozwoliliśmy sobie przygotować dla Państwa krótkie podsumowanie sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, łącznie z zakresem Państwa praw, jako podmiotów danych, związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest spółka Adriatic Curatio, s.r.o. z siedzibą Mírové náměstí 3d-519, Ostrava-Vítkovice, kod pocztowy 703 00, REGON: 25355261 (dalej również „Adriatic Curatio“).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy tylko te dane osobowe i w takim zakresie, aby móc świadczyć Państwu nasze usługi, aby dotrzymywać naszych zobowiązań ustawowych i aby również chronić nasze uzasadnione interesy. Gromadzimy dane osobowe tych naszych klientów, łącznie z potencjalnymi klientami, którym zależy na naszych usługach albo, którzy wyrazili zgodę, abyśmy ich informowali o ofercie naszych usług.

Przetwarzamy Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe, czyli: imię, nazwisko, data urodzenia (klienci w czasie pobytu) i/albo imię, nazwisko, e-mail, telefon i adres (klienci e-shopu edgarpower.cz) albo tylko e-mail (rozsyłanie) albo imię, nazwisko, adres (wysyłanie próbek).

Państwa dane osobowe możemy przetwarzać:

bez konieczności uzyskania Państwa zgody i to na podstawie zawartej umowy. Dane osobowe przetwarzamy dla potrzeb realizacji Państwa umowy. Udostępnienie Państwa danych osobowych jest w tym przypadku zupełnie dobrowolne, jest jednak niezbędne do zawarcia umowy i jej dalszej realizacji.
na podstawie uzasadnionych interesów tak, abyśmy mogli Państwa informować o nowościach, promocjach i zniżkach dotyczących wykorzystywanych przez Państwa usług i produktów.
za Państwa zgodą dla potrzeb niektórych operacji marketingowych (wysyłanie specjalnych ofert i informacji reklamowych)
PRZETWARZAJĄCY DANE OSOBOWE

Dane osobowe przetwarza bezpośrednio Adriatic Curatio albo wybrani przetwarzający, którzy udzielają również dostatecznych i wiarygodnych gwarancji dotyczących zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych (na przykład umowne biuro podróży, zakład ubezpieczeń turystycznych, zewnętrzna spółka księgowa, prowadzący e-shop). Przed przekazaniem danych osobowych klientów trzeciej osobie, jest zawsze z tą trzecią osobą zawierana umowa pisemna o przetwarzaniu danych osobowych, która zawiera takie same gwarancje dla przetwarzania danych osobowych, jak te, które nakłada ustawa i które są przestrzegane ze strony Adriatic Curatio.
Ponadto Państwa dane osobowe mogą być w określonych warunkach udostępnione organom państwowym (sądom, policji, notariuszom, Urzędom Skarbowym, itp., w ramach wykonywania ich ustawowych czynności).

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przechowujemy tylko przez czas niezbędny do zrealizowania określonego celu. W celu świadczenia naszych usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w czasie trwania Państwa umowy, a po zakończeniu stosunku umownego przez czas niezbędnie konieczny i wymagany przepisami prawnymi.

PRAWA KLIENTÓW

Prawo odwołania zgody 
Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Państwa zgody, to taką zgodę mogą Państwo w każdej chwili bezpłatnie odwołać.

Prawo do informacji o przetwarzaniu i dostęp do Państwa danych osobowych
Mają Państwo prawo uzyskania od nas potwierdzenia, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą, są albo nie są przetwarzane, a jeżeli tak jest, to mają Państwo prawo uzyskania dostępu do tych danych osobowych i do dalszych informacji o ich przetwarzaniu. Dane kontaktowe są zamieszczone poniżej.

Prawo do poprawienia 
Mają Państwo prawo do tego, aby móc bez zbędnej zwłoki poprawić niedokładne dane osobowe, które Państwa dotyczą.

Prawo do ograniczenia przetwarzania 
W niektórych przypadkach mają Państwo prawo do tego, aby domagać się ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo zgłoszenia sprzeciwu 
Jeżeli przypuszczają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z zasadami ochrony Państwa prywatności albo niezgodnie z przepisami prawnymi, to mają Państwo prawo zgłosić sprzeciw przeciwko takiemu przetwarzaniu danych osobowych.

Prawo do przeniesienia 
Mają Państwo prawo uzyskać dane osobowe w strukturowanym, zwykle stosowanym i maszynowo czytelnym formacie oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi tak, aby dane osobowe były przekazane bezpośrednio przez spółkę Adriatic Curatio, s.r.o. temu drugiemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie wykonalne.

Prawo do skasowania 
Mają Państwo prawo do skasowania swoich danych osobowych w spółce Adriatic Curatio, s.r.o. Jest ona zobowiązana wykonać to tylko wtedy, jeżeli nie zabraniają tego obowiązki ustawowe albo umowne.

Prawo do zgłoszenia wniosku albo zażalenia

W przypadku wątpliwości, co do przestrzegania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się zwrócić do spółki Adriatic Curatio, s.r.o. albo złożyć zażalenie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, www: https://www.uoou.cz.

Wszystkie informacje i wyjaśnienia zostaną Państwu udzielone bezpłatnie i możliwie, jak najszybciej (najpóźniej jednak w czasie do jednego miesiąca).

DANE KONTAKTOWE

Ze swoich praw można korzystać i zgłaszać nam swoje pytania albo uwagi e-mailem na adres: info@adriatic.cz, pisemnie na adres korespondencyjny Adriatic Curatio, s.r.o., Mírové náměstí 3d-519, Ostrava-Vítkovice, kod pocztowy 703 00 albo za pośrednictwem skrzynki danych ID: 9txm4p9.