Ogólne warunki handlowe

Warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe sklepu internetowego spółki Adriatic Curatio, s.r.o.
Postanowienia wstępne
Sklep internetowy prowadzi spółka Adriatic Curatio, s.r.o., z siedzibą Mírové náměstí 3d/519, Ostrava-Vítkovice, REGON: 25355261, wpisana w Sądzie Okręgowym w Ostrawie, w dziale C, akta nr 9843 (dalej tylko „sprzedający“).

Kontakt:         
adres do korespondencji: Adriatic Curatio s.r.o.
adres elektroniczny: info@edgarpower.cz
tel.: 739634234

Te ogólne warunki handlowe (dalej tylko „ogólne warunki handlowe“) określają bliżej prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego, którym jest konsument, tj. osoba, która przy zawieraniu i realizacji umowy kupna nie działa w ramach swojej handlowej albo innej działalności gospodarczej, albo przedsiębiorca, działa w ramach swojej handlowej albo innej działalności gospodarczej (dalej tylko „kupujący“).

W przypadku, gdy kupujący nie jest konsumentem, a wyroby kupuje, jako przedsiębiorca dla potrzeb swojej działalności prowadzonej z tymi wyrobami, to kupujący ma obowiązek zaznaczyć to w zamówieniu.

Ogólne warunki handlowe są nierozłączną częścią umowy kupna zawartej między sprzedającym, a kupującym, przy czym, jeżeli w umowie kupna lub w inny sposób, między sprzedającym, a kupującym nie ustalono inaczej, to dla wzajemnych stosunków tych stron umowy obowiązują te ogólne warunki handlowe i ich zmiany wynikające z Kodeksu Cywilnego (nr 89/2012 Sb.) oraz ustawy o ochronie praw konsumentów (nr 634/1992 Sb.),o ile kupujący jest konsumentem.

Kupujący ma obowiązek zapoznać się z tymi ogólnymi warunkami handlowymi, przy czym przez zawarcie umowy kupna kupujący potwierdza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami handlowymi przed zawarciem umowy kupna i zgadza się z tymi ogólnymi warunkami handlowymi.

 

 

Zamówienie i zawarcie umowy kupna
Sprzedający oferuje towar na stronach swojego sklepu internetowego, przy czym towar prezentuje jego opisem i ewentualnie fotografią ilustracyjną oraz dokładną ceną bez i razem z VAT.

Kupujący w przypadku zainteresowania kupnem towaru ma obowiązek wypełnić zamówienie, przy czym wypełnienie wszystkich danych wymaganych w formularzu jest warunkiem ważności zamówienia. Kupujący przed wysłaniem zamówienia ma prawo wykonywać jakiekolwiek zmiany swojego zamówienia. Sprzedający potwierdza niezwłocznie kupującemu otrzymanie zamówienia, automatycznie i za pośrednictwem wiadomości e-mailowej, wysłanej przez sprzedającego kupującemu na podany przez niego adres e-mailowy. Sprzedający zastrzega sobie prawo do tego, aby z przyczyn obiektywnych, na przykład zakres dostawy, cena, itp., wymagać od kupującego potwierdzenia zamówienia w odpowiedni sposób, na przykład pisemnie. Jeżeli kupujący odmówi potwierdzenia zamówienia w wymagany sposób, to strony umowy postanowiły o tym, że zamówienie jest nieważne i nie doszło do zawarcia umowy nawet, gdyby jej otrzymanie zostało potwierdzone przez sprzedającego. Umowa kupna powstaje przez wysłanie zamówienia przez kupującego i potwierdzenie zamówienia przez sprzedającego i jest zawierana w języku czeskim. Powstałą umowę kupna można zmienić albo unieważnić tylko na podstawie porozumienia stron albo z przyczyn ustawowych.

Potwierdzone zamówienie kupującego jest, jako zawarta umowa kupna, archiwizowane przez sprzedającego przez czas wynikający z właściwych przepisów prawnych, w celu jej poprawnego zrealizowania i nie jest dostępne dla trzecich, nieuczestniczących w niej stron.

 

Cena i warunki płatności
Sprzedający ma obowiązek dostarczyć kupującemu zamówiony towar zgodnie z zawartą umową kupna i to za uzgodnioną cenę, a kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę kupna. Ceny podane na stronach internetowych są aktualne w chwili zamawiania. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen w przypadku błędu w prezentacji albo w przypadku zmiany kursu walutowego albo, jeżeli w wyraźny sposób zmieniła się cena dostawcy towaru, przy czym kupujący ma prawo odstąpienia od umowy kupna w czasie do 7 dni od zawiadomienia kupującego o zmianie ceny kupna. Do ceny towaru sprzedający ma prawo doliczyć koszty transportu.

Sprzedający ma możliwość zapłacić za zamówiony towar za pobraniem, przelewem na rachunek albo gotówką. W przypadku płatności za pobraniem, zamówiony towar będzie wysłany przez sprzedającego na adres podany przez kupującego w zamówieniu, przy czym kupujący płaci za towar przy jego odbiorze. Częścią przesyłki będzie również właściwy dokument podatkowy.

Cena kupna jest uważana za zapłaconą dopiero po dopisaniu całej ceny kupna na rachunek bieżący sprzedającego albo po zapłaceniu gotówką w kasie sprzedającego albo spółki przewozowej w przypadku płatności za pobraniem.

W przypadku płatności przelewem na rachunek kupujący ma obowiązek zapłacić cenę kupna na rachunek sprzedającego według faktury zaliczkowej, która będzie wysłana przez sprzedającego do kupującego na podany przez niego adres e-mailowy razem z potwierdzeniem zamówienia. Po dopisaniu kwoty na rachunek sprzedającego, towar zostanie przez sprzedającego wysłany na adres podany przez kupującego w zamówieniu.

 

Warunki dostawy
Sprzedający dostarczy kupującemu zamówiony towar na podany przez niego adres albo kupujący ma prawo odebrać towar w miejscu wydawania go przez sprzedającego według specyfikacji w zamówieniu. W przypadku dostarczenia towaru na adres kupującego podany w zamówieniu, kupujący zobowiązuje się zapłacić koszty transportu, jeżeli w umowie kupna nie będzie ustalone inaczej. Wysokość kosztów transportu jest podana w umowie kupna i jest zależna od wysokości ceny kupna ustalonej w umowie kupna.

Terminy dostawy towaru różnią się zależnie od rodzaju towaru i są podane osobno dla każdego towaru. W przypadku, gdy dla wybranego towaru podano, że jest dostępny w magazynie, sprzedający zobowiązuje się wysłać towar w czasie do 4 dni. Terminy dostawy obowiązują pod warunkiem otrzymania wszystkich dokumentów ustalonych w umowie kupna. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy sprzedający nie jest zdolny, nawet w dodatkowym, 30 dniowym terminie wysłać zamówionego towaru kupującemu albo przekazać go w miejscu wydawania towaru sprzedającego, podanym w zamówieniu. W przypadku odstąpienia od umowy kupna, sprzedający ma obowiązek zwrócić niezwłocznie, najpóźniej do 14 dni od odstąpienia, kwotę zapłaconą na rachunek wskazany przez kupującego, jeżeli strony umowy nie postanowią inaczej. Sprzedający zobowiązuje się informować kupującego o fakcie, że towar został wysłany i to na adres e-mailowy albo numer telefonu podany przez kupującego w zamówieniu. Zamówiony towar jest dostarczony terminowo, jeżeli towar przygotowano do odbioru w miejscu realizacji najpóźniej ostatniego umownego dnia albo terminu dodatkowego. Jeżeli kupujący nie odbierze zamówionego towaru z przyczyn leżących po jego stronie, to kupujący ponosi koszty transportu albo transportu i powtórnego dostarczenia go w pełnej wysokości. W przypadku, gdy kupujący tak nie postąpi, nawet w dodatkowym, proporcjonalnym i zaproponowanym terminie, to sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna.

Kupujący ma obowiązek skontrolować bezpośrednio przy dostawie towaru, razem z przewoźnikiem, stan przesyłki (liczbę paczek, stan taśmy z firmowym logo, ewentualne uszkodzenie pudełka), zgodnie z załączonym listem przewozowym. Kupujący ma prawo odmówić odebrania przesyłki, która nie jest zgodna z umową kupna przez to, że przesyłka jest na przykład niekompletna albo uszkodzona. Jeżeli kupujący tak uszkodzoną przesyłkę odbierze od przewoźnika, to konieczne jest opisanie uszkodzeń w protokole odbioru przewoźnika.

Niekompletną albo uszkodzoną przesyłkę trzeba niezwłocznie zgłosić e-mailem na adres sprzedającego, spisać z przewoźnikiem protokół szkodowy i bez zbędnej zwłoki wysłać go faksem, e-mailem albo pocztą do sprzedającego. Dodatkowa reklamacja niekompletności albo zewnętrznego uszkodzenia przesyłki nie pozbawia kupującego prawa do reklamowania rzeczy, ale daje sprzedającemu możliwość wykazania, że nie chodzi o niezgodność z umową kupna.

Prawa i obowiązki stron umowy co do praw z tytułu właściwej realizacji kierują się właściwymi, ogólnie obowiązującymi przepisami (szczególnie postanowieniami § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego.

Sprzedający odpowiada przed kupującym za to, że towar przy odbiorze nie ma wady. W szczególności sprzedający odpowiada przed kupującym za to, że w czasie, kiedy kupujący towar odebrał, towar miał właściwości, które strony uzgodniły, a jeżeli brak takiego ustalenia, to takie właściwości, które sprzedający albo producent opisał albo, których kupujący oczekiwał z uwzględnieniem charakteru towaru i na podstawie reklamy przez niego prowadzonej, że towar nadaje się do celu, który dla jego przeznaczenia podaje sprzedający, albo do którego towar tego rodzaju jest zwykle używany, towar odpowiada jakości albo wykonaniu według wzoru umownego albo próbki, jeżeli jakość albo wykonanie było ustalone zgodnie z wzorem umownym albo próbką, towar jest w odpowiedniej ilości, wymiarze albo ciężarze, a towar spełnia wymagania przepisów prawnych. Jeżeli towar nie ma wyżej wymienionych właściwości, to kupujący może się też domagać dostarczenia nowego towaru bez wad, a jeżeli ze względu na charakter wady jest to nieproporcjonalne albo nie jest możliwe, to może on odstąpić od umowy kupna. Jeżeli jest to jednak nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, a szczególnie, jeżeli wadę można usunąć bez zbędnej zwłoki, to kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady. Prawo do dostarczenia nowego towaru albo wymiany części, kupujący ma też w przypadku usuwalnej wady, jeżeli towaru nie może właściwie użytkować ze względu na powtarzalne występowanie wady po naprawie albo większą ilość usterek. W takim przypadku kupujący ma też prawo odstąpić od umowy kupna.

Jeżeli kupujący nie odstąpi od umowy kupna albo nie skorzysta z prawa dostarczenia nowego towaru bez wad, wymiany jego części albo naprawy towaru, to może się domagać proporcjonalnej zniżki. Kupujący ma prawo do proporcjonalnej zniżki również w przypadku, gdy sprzedający nie może mu dostarczyć nowego towaru bez wad, wymienić jego części albo naprawić towaru, jak i w przypadku, gdy sprzedający nie uzgodni naprawy w proporcjonalnym czasie albo, gdyby ustalenie naprawy dla kupującego powodowałoby duże problemy.

Prawo wynikające z tytułu niewłaściwej realizacji nie przysługuje kupującemu, jeżeli kupujący przed odebraniem towaru wiedział, że towar ma wadę albo, jeżeli kupujący sam spowodował tę wadę.

Kupujący jest uprawniony zgłosić roszczenie z tytułu wady, która wystąpi w towarze konsumenta w czasie dwudziestu czterech miesięcy od jego odebrania. Jeżeli wada pojawi się w czasie sześciu miesięcy od dokonania odbioru, to uważa się, że towar był wadliwy już przy odbiorze.

Sprzedający na wszystkie sprzedawane towary udziela gwarancji w okresie o długości 24 miesięcy. Jeżeli na sprzedawanym towarze, na jego opakowaniu, albo w instrukcji dołączonej do niego jest podany termin używania rzeczy, na przykład okres ważności, to okres gwarancyjny kończy się z upływem tego czasu. Okres gwarancyjny zaczyna biec od dnia sprzedaży (data opodatkowanej transakcji, podana na dokumencie sprzedaży - fakturze). Okres ważności określa producent towaru. Minimalny okres gwarancji kieruje się okresem ważności towaru.

Dalsze prawa i obowiązki stron wiążące się z odpowiedzialnością sprzedającego za wady może zmienić Regulamin Reklamacyjny sprzedającego.

 

Odstąpienie od umowy kupna
Jeżeli umowa kupna jest zawarta za pomocą środków komunikacji na odległość, to kupujący, który jest konsumentem, ma prawo w znaczeniu postanowień § 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, odstąpić od umowy kupna bez podawania przyczyn i jakichkolwiek sankcji w czasie do 14 dni od odebrania dostarczonego towaru. Odstąpienie od umowy kupna musi być wysłane przez sprzedającego w wyżej wymienionym terminie. W przypadku, gdy kupujący skorzysta ze swojego prawa i odstąpi od umowy kupna, kontaktuje się ze sprzedającym, najlepiej w formie pisemnej i informuje, że odstępuje od umowy, przy czym dobrze jest, aby kupujący podał numer zamówienia, datę zakupu i numer rachunku do zwrotu pieniędzy. Do odstąpienia od umowy kupna, kupujący może też wykorzystać wzór formularza, który jest załącznikiem do tych warunków albo kupujący może elektronicznie wysłać odstąpienie na adres poczty elektronicznej sprzedającego info@edgarpower.cz. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, to sprzedający zwraca mu bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 14 dni, od odstąpienia od umowy kupna, wszystkie środki pieniężne łącznie z kosztami dostawy, które przyjął od kupującego na podstawie unieważnionej umowy kupna i to w taki sam sposób, w jaki otrzymał te środki finansowe. Sprzedający zwraca kupującemu przyjęte środki pieniężne w inny sposób tylko wtedy, jeżeli kupujący się z tym zgodził i jeżeli z tego powodu nie powstaną dla niego dalsze koszty. Jednocześnie z zawiadomieniem o odstąpieniu kupujący przesyła towar w oryginalnym opakowaniu z powrotem na swój koszt sprzedającemu, nieuszkodzony, nieużywany, razem z ewentualnym wyposażeniem, wszystko nadające się do dalszej sprzedaży. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, to sprzedający nie ma obowiązku zwrócenia kupującemu przyjętych środków pieniężnych wcześniej, niż mu kupujący nie przekaże towaru albo nie udokumentuje, że towar wysłał do sprzedającego. Towar musi być wysłany, jako zwykła przesyłka, za pobraniem nie zostanie on przyjęty.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy kupna w przypadku, kiedy zamówionego towaru już nie sprzedaje albo nie dostarcza.

 

Ochrona danych osobowych
Kupujący zawierając umowę kupna zgadza się na przetwarzanie i gromadzenie swoich danych osobowych w bazie danych sprzedającego, jako administratora danych osobowych i to w celu realizacji umowy kupna.  Postępowanie z danymi osobowymi kupującego odbywa się zgodnie z ustawą nr 110/2019 Sb. o przetwarzaniu danych osobowych, przy czym kupujący ma prawo na piśmie odwołać zgodę udzieloną na to przetwarzanie. Dane osobowe kupującego są zabezpieczone przed nadużyciem, przy czym sprzedający zobowiązuje się nie przekazywać żadnych z danych osobowych kolejnej osobie, z wyjątkiem osób trzecich, które musi zaangażować do realizacji umowy kupna. Poszczególne umowy kupna są przez sprzedającego archiwizowane w postaci elektronicznej i nie są dostępne. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, domagania się informacji o ich przetwarzaniu, prawo do ich poprawiania i aktualizacji, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania, złożenia zażalenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Republika Czeska - www.uoou.cz), łącznie z dalszymi, ustawowymi prawami do tych danych. Dane osobowe na podstawie pisemnego wniosku kupującego można usunąć z bazy danych.

 

Postanowienia końcowe
Gdyby któreś z postanowień ogólnych warunków handlowych albo umowy kupna okazało się nieważnym albo nieskutecznym, to ta nieważność albo nieskuteczność nie będzie mieć wpływu na ważność i skuteczność pozostałych części ogólnych warunków handlowych albo umowy kupna, z wyjątkiem przypadku niemożności oddzielenia ich od dalszej treści ogólnych warunków handlowych lub umowy kupna.

Jakiekolwiek zmiany w umowie kupna mogą być wykonywane tylko pisemnie.

Aplikacja Umowy OSN o umowach o międzynarodowym kupowaniu towaru (CISG) dla stosunków umownych wynikających z tych ogólnych warunków handlowych jest wykluczona.

Te ogólne warunki handlowe obowiązują w znaczeniu podanym na stronie internetowej sprzedającego w dniu wysłania zamówienia przez kupującego.

Stosunki i ewentualne spory, które powstaną na podstawie umowy kupna, będą rozwiązywane wyłącznie zgodnie z prawem Republiki Czeskiej i będą rozpatrywane przez właściwe sądy Republiki Czeskiej. Spory między kupującym, jako konsumentem i sprzedającym można rozwiązywać również pozasądowo, przy czym kupujący może się kontaktować z podmiotem pozasądowego rozwiązywania sporu, którym jest Czeska Inspekcja Handlowa (www.coi.cz) i postępować zgodnie z podanymi tam zasadami. Więcej informacji o pozasądowym rozwiązywaniu sporów można też znaleźć na stronach Czeskiej Inspekcji Handlowej. Rozpoczęcie alternatywnego rozwiązywania sporu jest również możliwe za pośrednictwem formularza on-line na stronach https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Te ogólne warunki handlowe są ważne i skuteczne od 26. 8. 2019

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu společnosti Adriatic Curatio, s.r.o.
Úvodní ustanovení
Internetový obchod provozuje společnost Adriatic Curatio, s.r.o., sídlem Mírové náměstí 3d/519, Ostrava-Vítkovice, IČ 25355261, zaps. u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka č. 9843 (dále jen „prodávající“).

Kontakt:         
adresa pro doručování: Adriatic Curatio s.r.o.
elektronická adresa: info@edgarpower.cz
tel. 739634234

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „všeobecné obchodní podmínky“) blíže stanoví práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, kterým je spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo podnikatel, jestliže jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“).

V případě že kupující není spotřebitel a nakupuje výrobky jako podnikatel za účelem svého podnikání s těmito výrobky, je povinen kupující toto uvést v rámci objednávky.

Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, přičemž není-li v kupní smlouvě či jinak mezi prodávajícím a kupujícím stanoveno, platí pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto všeobecné obchodní podmínky a úprava vyplývající z občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), jestliže je kupující spotřebitelem.

 

Kupující je povinen se seznámit s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, přičemž uzavření kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s všeobecnými obchodními podmínkami před uzavřením kupní smlouvy seznámil a s těmito všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí.

 

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Prodávající nabízí zboží na stránkách svého internetového obchodu, přičemž zboží prezentuje jeho popisem a případně ilustrační fotografií, přesnou cenou bez a včetně DPH.

Kupující v případě zájmu o koupi zboží je povinen vyplnit objednávku, přičemž vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů je podmínkou platnosti objednávky. Kupující má právo před odesláním objednávky provádět jakékoliv úpravy své objednávky. Prodávající potvrdí kupujícímu neprodleně obdržení objednávky, automaticky prostřednictvím emailové zprávy, odeslané prodávajícím kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu. Prodávající si vyhrazuje právo z objektivních důvodů, např. rozsah dodávky, cena apod., požádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. písemně. Pokud odmítne kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, dohodly se smluvní strany na tom, že objednávka je neplatná a k uzavření smlouvy nedošlo, i kdyby bylo její obdržení potvrzeno prodávajícím. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a potvrzením objednávky prodávajícím a je uzavírána v českém jazyce. Vzniklou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů.

Potvrzená objednávka kupujícího je jako uzavřená kupní smlouva prodávajícím archivována po dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

 

Cena a platební podmínky
Prodávající je povinen objednané zboží dodat kupujícímu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou, a to za sjednanou cenu a kupující se zavazuje kupní cenu uhradit. Ceny uvedené na internetových stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen v případě prezentační chyby či v případě změny peněžního kurzu nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, přičemž kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit do 7 dnů od oznámení změny kupní ceny kupujícímu. K ceně zboží je prodávající oprávněn připočítat dopravné.

Prodávající má možnost uhradit objednané zboží dobírkou, převodem na účet či v hotovosti. V případě platby dobírkou bude objednané zboží zasláno prodávajícím na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž kupující platí za zboží při jeho převzetí. Součástí zásilky bude taktéž příslušný daňový doklad.

Kupní cena se má za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího či přepravní společnosti v případě platby dobírkou.

V případě platby převodem na účet je kupující povinen uhradit kupní cenu na účet prodávajícího dle zálohové faktury, která bude zaslaná prodávajícím kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu spolu s potvrzením objednávky. Po připsání částky na účet prodávajícího bude zboží prodávajícím expedováno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

 

Dodací podmínky
Prodávající dodá objednané zboží kupujícímu na jím uvedenou adresu nebo je kupující oprávněn zboží převzít na výdejním místě prodávajícího dle specifikace v objednávce. V případě dodání zboží na adresu kupujícího uvedenou v objednávce, zavazuje se kupující zaplatit dopravné, pokud nebude v kupní smlouvě dohodnuto jinak. Výše dopravného je uvedená v kupní smlouvě a je závislá na výši kupní ceny stanovené v kupní smlouvě.

Dodací lhůty zboží se liší podle druhu zboží a jsou uvedeny u každého zboží zvlášť. V případě, že je u vybraného zboží uvedeno, že je skladem, zavazuje se prodávající zboží expedovat do 4 dnů. Dodací lhůty platí za podmínky obdržení všech podkladů stanovených v kupní smlouvě. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit v případě, že prodávající není schopen ani v dodatečné 30denní lhůtě odeslat objednané zboží prodávajícímu nebo předat na výdejním místě prodávajícího uvedené v objednávce. V případě odstoupení od kupní smlouvy je povinen prodávající vrátit neprodleně, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, zaplacenou částku na účet sdělený kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o skutečnosti, že zboží bylo vyexpedováno, a to na emailovou adresu či telefon uvedený kupujícím v objednávce. Objednané zboží je dodáno včas, je-li zboží připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečné lhůty. Nepřevezme-li si kupující objednané zboží z důvodu na jeho straně, nese kupující náklady na dopravu nebo na dopravu či opakované dodání v plné výši. V případě, že tak kupující neučiní ani v náhradní přiměřené poskytnuté lhůtě, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu prodávajícího, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Prodávající poskytuje na veškeré prodávané zboží záruční dobu v délce trvání 24 měsíců. Je-li na prodávaném zboží, na jejím obalu, nebo návodu k ní přiloženém uvedena lhůta k použití věci, např. expirační doba, skončí záruční doba uplynutím této doby. Záruční doba začíná běžet ode dne prodeje (datum zdanitelného plnění, vyznačeno na prodejním dokladu- faktuře). Expirační lhůta je dána výrobcem zboží. Minimální doba záruky se řídí expirační dobou zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

Odstoupení od kupní smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující, který je spotřebitelem, právo ve smyslu ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí dodaného zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícím odesláno ve výše uvedené lhůtě. V případě, že kupující využije svého práva a od kupní smlouvy odstoupí, kontaktuje prodávajícího, nejlépe v písemné formě, že odstupuje od smlouvy, přičemž je vhodné, aby kupující uvedl číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít též vzorový formulář, který je přílohou těchto podmínek nebo může kupující zaslat odstoupení elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího info@edgarpower.cz. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě zrušené kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým finanční prostředky obdržel. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Současně s oznámením o odstoupení zašle kupující zboží zpět na své náklady prodávajícímu v originálním obalu, nepoškozené, nepoužité, včetně případného příslušenství, vše schopné dalšího prodeje. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Zboží musí být zasláno jako obyčejná zásilka, dobírky nebudou přijaty.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy se objednané zboží již neprodává nebo nedodává.

 

Ochrana osobních údajů
Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího jakožto správce osobních údajů, a to za účelem plnění kupní smlouvy.  Nakládání s osobními údaji kupujícího je prováděno v souladu se zákonem č.  110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, přičemž kupující má právo písemně odvolat udělení souhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje kupujícího jsou zabezpečeny proti zneužití, přičemž prodávající se zavazuje nepředat žádný z osobních údajů další osobě, vyjma třetích osob, které nezbytně použil k plnění kupní smlouvy. Jednotlivé kupní smlouvy jsou prodávajícím archivovány v elektronické podobě a jsou nepřístupné. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, žádat informace o jejich zpracování, právo na jejich opravu a aktualizaci, vznést námitku proti zpracování, podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika - www.uoou.cz), včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze.

 

Závěrečná ustanovení
Pokud by se některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek či kupní smlouvy ukázalo jako neplatné nebo neúčinné, nebude mít tato neplatnost nebo neúčinnost vliv na platnost a účinnost ostatních částí všeobecných obchodních podmínek nebo kupní smlouvy, s výjimkou případu neoddělitelnosti od dalšího obsahu všeobecných obchodních podmínek či kupní smlouvy.

Jakékoliv změny v kupní smlouvě je možné činit pouze písemně.

Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) pro smluvní vztahy vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek je vyloučena.

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícího.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Spory mezi kupujícím jako spotřebitelem a prodávajícím lze řešit také mimosoudně, přičemž kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 26. 8. 2019